- FLUID COUPLING
HF


CHF

: Hydraulic Coupling
+ Flaxible Coupling

: HF Coupling
+ Chamber

H
F


CHS


CHS

: Hydraulic Coupling
+ Shaft

: HS Coupling
+ Chamber

H
S


CHP


CHP

: Hydraulic Coupling
+ Pulley

: HP Coupling
+ Chamber

H
P


CHG


CHG

: Hydraulic Coupling
+ Gear Coupling

: HG Coupling
+ Chamber

H
G


CHFF


CHFF

: Hydraulic Coupling
+ Flange Flaxible

: HFF Coupling
+ Chamber

H
FF


C